Medewerkers achter laptop

KVLO en OnderwijsMedia sportief samen verder

5 augustus 2021

De prille relatie tussen de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding, kortweg KVLO, en OnderwijsMedia, leidt al tot gesprekken over het uitbreiden van de samenwerking. Naast de media-exploitatie van het tijdschrift van de vereniging kan OnderwijsMedia immers een breder dienstenpakket aanbieden aan deze oudste en grootste lerarenvereniging van ons land, waarvan de leden zich onverminderd inzetten om kinderen en jongeren in en rondom school goed te leren bewegen.

De onderwijsvakvereniging voor lichamelijke opvoeding in basis- en voortgezet onderwijs en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport telt inmiddels ruim 11.500 leden. Dat is ongeveer driekwart van de professionals in dit vakgebied. De KVLO functioneert als kenniscentrum en belangenvereniging. Bovendien is de vereniging onderdeel van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en fungeert ze in die hoedanigheid ook als vakbond voor haar leden. Cees Klaassen is directeur van het bureau van de KVLO. ‘Bewegingsonderwijs is, net als andere vakken, een leervak, met een gestructureerde en leeftijdsgebonden opbouw van bewegingsthema’s’, legt Klaassen uit. ‘Vanuit het veilige en vertrouwde pedagogische klimaat op school worden bovendien alle leerlingen bereikt, ook de motorisch zwakkere leerlingen en kinderen die vanuit de thuissituatie minder gemakkelijk met sport en bewegen in aanraking komen. Het is essentieel dat kinderen en jongeren plezier hebben in de lessen bewegingsonderwijs. Dat is immers in hoge mate bepalend voor hun deelname aan sportactiviteiten buiten school. We willen leerlingen kennis laten maken met allerlei sporten en ze daarin vaardig maken. Bewegen heeft natuurlijk een gezondheidseffect, maar kinderen durven daardoor ook meer en zijn bovendien sociaal bezig. Dat zijn allemaal positieve ingrediënten voor de persoonlijke ontwikkeling en dat helpt bij het vinden van de eigen identiteit.’

Ambitie
Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn basisscholen, in navolging van het voortgezet onderwijs, verplicht hun leerlingen per week twee lesuren (in plaats van één lesuur) lichamelijke opvoeding te bieden. ‘Een kwart van de scholen voldoet daar op dit moment nog niet aan’, weet Klaassen. ‘Daarom zet de KVLO in op voorlichting aan en ondersteuning van die scholen. Denk aan het bevorderen van de samenwerking tussen kleine scholen zonder eigen vakleerkracht of sportaccommodatie.’
‘De coronaperiode liet zien wat iedereen eigenlijk al wist’, constateert Klaassen, ‘bewegingsonderwijs is erg belangrijk voor de motorische en sociale vaardigheden en de conditie, zeker voor kinderen.’ Het is bovendien het enige vak in zowel basisonderwijs als voorgezet onderwijs waarvan de lesuren wettelijk zijn vastgelegd voor alle leerlingen.’
Maar de KVLO wil meer. ‘We richten ons primair op het onderwijs, maar tegelijkertijd zijn we ook maatschappelijk bezig’, stelt Klaassen. ‘Op dit moment onderzoeken we of we basisschoolleerlingen vijf uur in de week kunnen laten bewegen. Bovenop de twee verplichte uren bewegingsonderwijs vanaf 2023 hebben we de ambitie leerlingen een uur extra bewegen en sport onder schooltijd te bieden, om bijvoorbeeld motorische achterstanden weg te werken. Maar dat kan ook in de vorm van bewegend leren of tijdens de pauze. Bovendien pleiten we voor twee uur sport ná schooltijd, bijvoorbeeld tijdens de buitenschoolse opvang. Op die manier kun je sport toegankelijker maken voor kinderen van gezinnen die geen sportclub kunnen betalen. Het bevordert de kansengelijkheid’.

LO-Magazine
De KVLO communiceert met haar leden en andere geïnteresseerden via de wekelijkse digitale nieuwsbrief, via sociale media en via het maandelijkse LO-Magazine. Het magazine verschijnt negen keer per jaar (niet in de schoolvakanties) en is online en desgewenst in print beschikbaar. LO-Magazine schrijft over actuele ontwikkelingen op het gebied van bewegingsonderwijs in en rond school en staat vol met inspirerende en spraakmakende praktijkartikelen en reportages, politiek nieuws, prikkelende discussies en nieuws op het gebied van rechtspositie en cao, met bonusartikelen op de KVLO-website.
‘Voor organisaties en bedrijven die te maken hebben met accommodaties, sportmateriaal en schoolpleinen is het LO-Magazine een uitgelezen mogelijkheid om de KVLO-leden en onze andere relaties te bereiken’, aldus Klaassen.

Sportiefste school van Nederland
Elk jaar organiseert de KVLO samen met NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport en Bewegen de verkiezing ‘Sportiefste school van Nederland’. Het ene jaar worden een basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs verkozen, het andere jaar een middelbare school en een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Doel van deze verkiezing is het waarderen van scholen en secties die een buitengewoon goed of innovatief aanbod bewegen en sport hebben voor hun school.
De KVLO neemt ook actief deel aan de Dag van de Sportaccommodaties. Deze nationale dag gaat over ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties.
Klaassen: ‘Ook voor deze twee grootschalige evenementen werken we intensief samen met externe partijen. In gesprekken met OnderwijsMedia gaan we zeker kijken wat we in de nabije toekomst voor elkaar kunnen betekenen.’

Tekst: Brigitte Bloem

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram